Den orange tråd

Fladså Håndbold vision:

Fladså Håndbold ønsker at være et attraktivt, motiverende og mangfoldigt foreningsmiljø, hvor alle føler sig velkomne, yder til et stærkt forpligtende fællesskab og oplever optimale sportslige/menneskelige udviklingsmuligheder uanset udgangspunkt og niveau.

Fladså Håndbold værdier:

Udvikling: Betyder at alle bliver passende udfordret, alle er nysgerrige på egne muligheder og alle oplever fremskridt.

Fællesskab: Betyder at alle føler, at man er en del af noget større og alle bliver set/hørt. Spillerne bliver opmærksomme på hinandens signaler, og hjælper hinanden. Alle får mulighed for at bidrage til fællesskabet, og der er fokus på spillernes ressourcer.

Ordentlighed: Betyder at alle oplever gensidig respekt for- og anerkendelse af hinanden. Miljøet i klubben består af ligeværdige relationer og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft.

Formål med ”Den Orange Tråd”

Målet er at skabe en struktur for koordineret, effektiv og målrettet udvikling såvel håndboldmæssigt som sociale – via et sammenhængende udviklingsarbejde fra begynder- til serieniveau.

Primære midler

Det vigtigste middel til at nå målet er del kompetente og engagerede trænere/ledere, der arbejder målrettet og sammenhængende, og dels spillernes og forældrenes indsats, og bidrag i dagligdagen.

Sekundære midler

De sekundære midler til at nå målet er klubbens faciliteter, herunder træner- og lederudvalg, der kan koordinere indsatsen, så man sikrer vedvarende inspiration og kontinuitet.

Rollefordeling

· Den enkelte træner har ansvaret for årgangens udvikling – herunder målsætning for årgangen, holdet og de enkelte spillere

· Den enkelte træner med holdleder og ungdomstræner har ansvaret for planlægning og afvikling af træningen.

· Bestyrelsen koordinere mål og udviklingsplan for børneholdene så sammenhæng og fælles mål nås

· Bestyrelsen koordinere med U15, U17 og senior trænerne.

Succes-kriterier

· Fladså Håndbold har kompetente og engagerede trænere, der har fokus på både det håndbodsmæssige og det sociale

· Udviklingsplan- og mål for hvert hold, der passer ind i den fælles udviklingsstruktur

· Udvikling prioriteres over resultater

· Der er fokus på den enkelte spiller og vedkommendes potentiale

· Der er god kommunikation mellem trænerne på tværs af årgangene

· Der er fokus på anerkendelse og konstruktive anvisninger

· Der er gensidig tillid til og mellem spillerne og trænerne

· Der er stabilt fremmøde hen over sæsonen

· Der er lyst til at være aktiv for at skabe det gode fællesskab

· Der afholdes trænermøder og kurser for trænere/lederne

· Der er engagement fra alle parter


God træner/holdleder etik

· Trænerne er gode eksempler for spillerne og forældrene og præsenterer Fladså Håndbold udadtil

· Der er loyalitet mellem trænerne og overfor klubben

· Trænerne stiller krav og sætter rammerne for adfærd, miljø og kultur på holdet i forhold til vore værdier

· Trænerne anerkender spillernes – forskellige – personligheder

· Trænerne skaber en stærk fællesskabsfølelse – både for holdet, årgangen og for klubben

· Trænerne er positive og anerkender fremskridt og positiv adfærd

· Trænerne skaber selvtillid hos alle spillerne

· Trænerne giver spillerne roller/opgaver – både spillemæssigt og socialt

· Trænerne udviser respekt for dommerne

Helheden

Vi skal ikke kun udvikle håndboldspillere, men i ligeså høj grad hele mennesker med vores værdier.

Forældre (Se også forældrefolder)

· Skal have viden om udviklingsmål og planen for at nå dem

· Trænere/ledere har en god, positiv og proaktiv kommunikation med forældrene

· Fladså Håndbold er tydelige i forhold til, hvad vi forventer af forældrene – opbakning til kampe, hjælp til praktiske ting (kørsel, tøjvask osv.), støtte af holdet og opbakning til dig

Nedenfor gives nogle principper for indholdet i den daglige træning på de forskellige årgange.

Der er rigtig god og vigtig inspiration til konkrete øvelser at hente på DHF’s hjemmeside om aldersrelateret træning. 

Link; https://danskhaandbold.dk/ovelsesbank